Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
autobestuurder

Autobestuurder

De verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) vergoedt iedere persoon die schade heeft geleden bij een ongeval...behalve de bestuurder van het voertuig.  
De √©nige persoon die dus verstoken blijft van iedere vergoeding, is de bestuurder zelf. En die loopt natuurlijk op ieder ogenblik het meeste risico, want een ongeval is snel gebeurd.  Om deze leemte op te vullen, is het aangewezen naast de verplichte BA verzekering, de waarborg Autobestuurder te onderschrijven.

Als u deze waarborg onderschrijft, ontvangt u als bestuurder van het bij ons verzekerde voertuig, een vergoeding voor uw lichamelijke schade, evengoed als gelijk welk ander slachtoffer. U ontvangt derhalve vergoeding voor de schade voortvloeiend uit uw opgelopen kwetsuren: geneeskundige kosten, hospitalisatie, invaliditeit,...

Deze waarborg geldt ook als u een vervangingsvoertuig of toevallig het voertuig van een derde bestuurt. Zelfs als u tijdens uw vakantie in het buitenland een huurwagen bestuurt, kan u rekenen op onze tussenkomst.